04.04.2023

Nowelizacja Kodeksu pracy – uregulowanie pracy zdalnej

autor: Krzysztof Pająk, Mateusz Serwa

7 kwietnia 2023 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy[1], wprowadzająca przepisy o pracy zdalnej (art. 6718-6734 Kodeksu pracy).

Nowe przepisy przewidują możliwość ustalenia wykonywania pracy zdalnej na podstawie:

  • uzgodnienia między pracownikiem a pracodawcą przy zawieraniu umowy o pracę lub w trakcie zatrudnienia;
  • polecenia pracodawcy – ale tylko jeżeli pracownik złoży bezpośrednio przed wydaniem polecenia oświadczenia, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej i tylko w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej.

Wykonywania pracy zdalnej na podstawie uzgodnienia między pracownikiem a pracodawcą w trakcie zatrudnienia może być rezultatem wniosku złożonego w przez pracownika. Pracodawca jest obowiązany do uwzględnienia takiego wniosku w odniesieniu do niektórych grup pracowników, tj. rodziców dzieci niepełnosprawnych ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi i posiadających zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (tj. wymienionych w art. 1421 § 1 pkt. 2 i 3 Kodeksu pracy).

Pracodawca może jednak nie uwzględnić takiego wniosku, jeżeli organizacja pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika stoi temu na przeszkodzie.
 

Przykład
Pracodawca może nie uwzględniać wniosku, jeżeli pracownik jest kierowcą autobusu, ponieważ rodzaj pracy wykonywanej przez tego pracownika stoi na przeszkodzie wykonywaniu jej w ramach pracy zdalnej.


Praca zdalna nie może być wykonywana w odniesieniu niektórych grup prac, w szczególności prac szczególnie niebezpiecznych czy których wykonywanie naraża pracownika na działanie nadmiernych czynników fizycznych lub substancji niebezpiecznych czy powodujących intensywne brudzenie.

W związku z wykonywaniem pracy zdalnej, pracodawca ma obowiązek:

  • zapewnić pracownikowi materiały i narzędzia pracy, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej (np. komputer) lub wypłacić ekwiwalent pieniężny za wykorzystywanie materiałów i narzędzi pracy niezapewnionych przez pracodawcę (czyli będących zazwyczaj własnością pracownika);
  • zapewnić pracownikowi instalację, serwis i konserwację ww. narzędzi pracy lub pokryć ich koszty;
  • pokryć koszty energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, a także innych kosztów, jeżeli ich pokrycie przewiduje regulamin pracy zdalnej lub porozumienie z zakładową organizacją związkową;
  • zapewnić pracownikowi szkolenia i pomoc techniczną niezbędną do wykonywania pracy zdalnej;
  • ustalić zasady wykonywania pracy zdalnej (co najmniej w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy) w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub jeżeli nie uda się zawrzeć porozumienia albo gdy u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe) – w regulaminie uzgodnionym z przedstawicielami pracowników;
  • zapewnić pracownikowi możliwość przebywania na terenie zakładu pracy, kontaktu z innymi pracownikami i korzystania z pomieszczeń i urządzeń pracodawcy, obiektów socjalnych i prowadzonej działalności socjalnej na zasadach właściwych dla pozostałych pracowników.

Pracodawca ma przy tym prawo przeprowadzenia kontroli wykonywania pracy zdalnej w zakresie BHP oraz przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji na zasadach określonych w porozumieniu, regulaminie pracy zdalnej lub poleceniu wykonywania pracy zdalnej.

Nowe przepisy o pracy zdalnej wprowadzają również możliwość wykonywania tzw. okazjonalnej pracy zdalnej. Chodzi tu o możliwość wykonywania pracy zdalnej na wniosek pracownika w wymiarze do 24 dni w roku kalendarzowym. W przypadku wykonywania pracy zdalnej w tym trybie, pracodawcy nie dotyczą opisane wyżej obowiązki (z wyjątkiem ostatniego z wymienionych).

Warto zauważyć, że praca zdalna wykonywana może być „w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą.

Tym samym, praca zdalna w Kodeksie pracy nie uprawnia pracownika do samodzielnej zmiany miejsca pracy (którym co do zasady będzie miejsce zamieszkania pracownika) i każdorazowo wymagać będzie zgody pracodawcy.[1] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000240

 

W ramach naszej strony wykorzystujemy pliki cookies w celu umożliwienia korzystania z naszej strony, jej optymalizacji, zapewnienia bezpieczeństwa, zapamiętania twoich ustawień i utrzymania sesji. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci twojego urządzenia. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w naszej polityce prywatności.
Napisz Dojazd